Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - HELMARK

 

 

W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i mając świadomość znaczenia informacji dla realizacji misji i celów spółki, informujemy Pana / Panią, iż:

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma Helmark Helena Beli z siedzibą przy ul. Łabiszyńskiej 21a, lok. B, NIP: 524 224 51 85, REGON: 014905807.

 • Kontakt z Administratorem : adres e-mail biuro@orlybeauty.pl , telefon : 22 674 50 66,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust 1 b, który mówi : „ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie sprzedażowym,

 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub w przypadku gdy dane uległy zdeaktualizacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji lub ochrony przed roszczeniami oraz przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu trwania umowy dane mogą być przetwarzane w zakresie jaki będzie niezbędny dla utrzymania współpracy handlowej,

 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,

 • Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 

 

 

REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO www.orlynails.pl

 

1. Regulamin

 

1.1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów marki ORLY za pośrednictwem sklepu internetowego www.orlynails.pl

1.2. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.orlynails.pl jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją regulaminu.

 

2. Definicje

 

2.1. SPRZEDAWCĄ jest firma Helmark Helena Beli, wyłączny importer marki ORLY na terenie Polski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łabiszyńska 21a lok. B, NIP: 524-224-51-85.

2.2. SKLEPEM jest witryna internetowa umieszczona na stronie www.orlynails.pl przy pomocy której, można dokonywać zakupów towarów marki ORLY oferowanych przez SPRZEDAWCĘ - przez 24 godziny na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.

2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

2.4. KATALOGIEM jest zestawienie ofert na wybrane towary dystrybuowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

 

3. Zasady sprzedaży

 

3.1. W sklepie internetowym mogą  zaopatrywać się:

a) PROFESJONALIŚCI - osoby związane z branżą kosmetyczną, po odpowiednich kursach/szkoleniach, osoby świadczące usługi manicure-pedicure,  właściciele salonów kosmetycznych.

b) DETALIŚCI - osoby nie związane z branżą kosmetyczną.

3.2. KUPUJĄCY składa zamówienie poprzez:

a) wybór jednego lub kilku produktów znajdujących się w SKLEPIE,

b) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia,

c) przesłanie formularza zamówienia pocztą elektroniczną ze strony www.orlynails.pl,

d) profesjonaliści proszeni są o przesłanie drogą mailową, faksem lub pocztą na adres SPRZEDAWCY dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu przedłużania paznokci lub danych swojego salonu w celu otrzymania rabatów.

3.3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, w tym w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres do wysyłki, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy.

3.4. SPRZEDAWCA zobowiązuje się zrealizowania, to jest wysłać zamówienie, w terminie trzech dni od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, które posiada wszelkie informacje niezbędne do jego realizacji.

3.5 Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCA przekazał KUPUJĄCEMU potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3.6. Z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY termin realizacji zamówień określony w punkcie 3.4 może ulec przedłużeniu. SPRZEDAWCA zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin. Podany w punkcie 3.4 termin dostarczenia zamówionych produktów ma charakter orientacyjny. SPRZEDAWCA nie ponosi wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej.

3.7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie, z uwagi na brak zamówionych produktów w magazynie, SPRZEDAWCA telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub faksem powiadomi niezwłocznie KUPUJĄCEGO o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacji jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

3.8. SPRZEDAWCA oświadcza, że obowiązującą KUPUJĄCEGO ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena podana w SKLEPIE dla dwóch typów klienta (PROFESJONALIŚCI - DETALIŚCI) w dniu złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

 

4. Zasady dostarczania zamówień

 

4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty pod adres wskazany przez KUPUJĄCEGO w formularzu zamówienia.

4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki zamówionych produktów.

 

5. Sposoby płatności za produkty oraz opłaty za dostarczenie zamówienia

 

5.1. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za dostarczenie zamówionych produktów oraz za dostarczone produkty przy wydaniu przesyłki.

5.2. KUPUJĄCY otrzyma fakturę VAT lub paragon dokumentujący sprzedaż wraz z przesyłką zawierającą zamówione towary.

 

 

6. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

 

6.1. KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.

6.2. W przypadku KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami punktu 6.1. i 6.2. niniejszego regulaminu, zobowiązany jest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY zobowiązany jest dokonać zwrotu faktury VAT, paragonu dokumentującego sprzedaż oraz dołączyć do niego pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy informujące o przyczynie odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej kwoty do chwili spełnienia niniejszego obowiązku.

6.5. KUPUJĄCY w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zwrotu zakupionych towarów w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania, muszą znajdować się w stanie nienaruszonym. W przypadku naruszenia stanu produktów, uprawnienie KUPUJĄCEGO do odstąpienia od umowy będzie wyłączone.

6.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO kwoty, z zastrzeżeniem punktów 6.4. i 6.5., nastąpi w sposób określony przez KUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzecz KUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.

 

7. Miejsce i sposób składania reklamacji

 

7.1. KUPUJĄCY składa reklamacje w terminie 7 dni liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych produktów - w przypadku wad dostarczonych produktów, opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia:

a) pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY,

b) na adres e-mail: biuro@orlybeauty.pl.

7.2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.

7.3. SPRZEDAWCA rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.

7.4. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczonych produktów, KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY. W takim przypadku SPRZEDAWCA dostarczy KUPUJĄCEMU nowy, niewadliwy produkt, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego, niewadliwego produktu będzie niemożliwe, SPRZEDAWCA zwróci KUPUJĄCEMU uiszczoną przez niego kwotę.

 

8. Postanowienie końcowe

 

8.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zmianami).

8.2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo dowolnej zmiany cen podanych w KATALOGU w dowolnym terminie. KATALOG nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

8.3. Dane osobowe KUPUJĄCEGO są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ, sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji paznokci, szkolenia kosmetyczne, a także z zakresu pielęgnacji paznokci, przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach i akcjach promocyjnych.

8.4. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCEMU wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać przekazane uprawnionym organom.

8.5. Produkty zawarte w KATALOGU oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi. SPRZEDAWCA oświadcza, iż posiada prawo posługiwania się znakami towarowymi w celu reklamy, promocji i dystrybucji produktów bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znaków towarowych przysługujących innym podmiotom. KUPUJĄCY zobowiązuje się do poszanowania praw do znaków towarowych przysługujących SPRZEDAWCY oraz innym podmiotom, który produkty znajdują się w KATALOGU.

8.6. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.orlybeauty.pl. Domniemywa się, że KUPUJĄCY składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, i że w pełni akceptuje jego treść.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO  www.orlynails.pl

 

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Helmark Helena Beli, ul. Łabiszyńska 21a lok. B 03-204 Warszawa, NIP: 524-224-51-85.

 

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

 

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska w celu wysyłki zamówienia oraz w celach kontaktowych.

 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

 • Numer telefonu – czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, jak np. brak towaru w magazynie - jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

 • Adres e-mail – drogą mailową wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera, będziemy wysłać do Ciebie informacje handlowe.

 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

4.   Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 

 • Dobrowolna rejestracja w bazie Klientów. Przechowujemy te dane w bazie, aby w przyszłości ułatwić Ci zakupy w naszym sklepie internetowym.

 • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać

 

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

 

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

 

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego lub prześlij e–mail pod adres sklep@orlybeauty.pl.